Omgevingsmanagement

“Omgevingsmanagement is het geheel van activiteiten, gericht op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement”

(bron: OM in projecten en inspraak bij planvorming Rijkswaterstaat DVS jan. 2008 p. 8).

Op het gebied van infrastructuur en vastgoedontwikkeling verschuiven overheden steeds meer verantwoordelijkheden naar private partijen. Ook corporaties en projectontwikkelaars gaan steeds meer over tot integrale ontwikkeling van hun nieuwbouwprojecten. Hierdoor ziet men zich voor de opgave gesteld om de complexe omgeving van hun projecten te managen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat steeds vaker een beroep wordt gedaan op specialisten om het omgevingsmanagement te verzorgen.

Bovengenoemde projecten beperken zich niet tot het werkterrein zelf. De gevolgen hiervan kunnen in de ruime(re) omgeving merkbaar zijn. Naast de bekende issues met betrekking tot nutsvoorzieningen en wet- en regelgeving i.h.k.v. bijvoorbeeld flora en fauna, waterhuishouding e.d. worden projecten ook geconfronteerd met belangen van andere omgevingspartijen, zoals bewoners, bedrijven, weggebruikers en maatschappelijke organisaties.
Het is van belang dat door een zorgvuldige voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het proces, de belangen van de verschillende stakeholders gerespecteerd worden.

Onderhandelen volgens Mutual Gains Approach (MGA) is een aanpak waarbij de partijen samen een oplossing creëren die op basis van het op “traditionele wijze onderhandelen” niet zou worden gevonden. Waar velen onderhandelen zien als “pingelen”, gaat het bij MGA niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. Deze wijze is zeer succesvol gebleken, waardoor hiermee bij de stakeholders het enthousiasme voor het project wordt vergroot. Er kan voor alle partijen, een situatie ontstaan die voor elke partij de best haalbare oplossing (win-win) oplevert.
Door deze aanpak kan de tijdsduur van het (bouw)proces en de eventueel daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving tot een minimum worden beperkt.

TonkensOmgevingsManagement (TOM) is een dergelijk specialist.

Tonkens Omgevingsmanagement (TOM)

TonkensOmgevingsManagement (TOM) is bekend met het gedachtengoed MGA. Uit eigen ervaring is gebleken dat door betrouwbaar en transparant handelen, en met respect voor andere belangen, een beter resultaat bereikt kan worden. Dit betekent overigens wel dat beide partijen zich bewust moeten zijn van elkaars belangen. Daarom starten wij een project met een zorgvuldige analyse van issues, stakeholders en hun belangen.
TonkensOmgevingsManagement is voortgekomen uit TIPmanagement (www.tipmanagement.nl). TIPmanagement is in 1999 door Cor Tonkens opgericht en heeft sindsdien voor een groot aantal projecten het projectmanagement uitgevoerd en geadviseerd.
Van 2000 tot 2012 is TIPmanagement onder andere verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement van de voorbereiding en de realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte, de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, van het Stadshart Hoge- en Lage Zijde in Alphen aan den Rijn.

In de afgelopen decennia lag het omgevingsmanagement doorgaans besloten binnen de opgave van het integraal projectmanagement. Dat was eveneens bij de projectorganisatie van het Stadshart het geval.
TonkensOmgevingsManagement is in 2011 opgericht omdat omgevingsmanagement door de verschillende overheden steeds meer als een aparte discipline wordt beschouwd. TonkensOmgevingsManagement voert in het vervolg de activiteiten van TIPmanagement op het terrein van omgevingsmanagement uit.

Laatste Tweets

Omgevingsmanagementdag 2013

TOM - Omgevingsmanagementdagen 2013 Na de grote successen van de Landelijke Omgevingsmanagementdagen 2011 en 2012 heeft een aantal partijen besloten om ook in 2013 weer de handen in elkaar te slaan om de de derde editie te organiseren en samen omgevingsmanagement naar een hoger plan te tillen.
Het doel is om aan het einde van de dag naar huis te gaan met nieuwe inspiratie, nieuwe kennis en nieuwe contacten op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeentes en Rijkswaterstaat zal hier aan bijdragen.
Lees meer...